Przejdź do treści

PPK -co pracodawca musi wiedzieć?

Od 1 lipca 2020 r. obowiązek wdrożenia PPK objął pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób (przesunięcie terminu w związku z COVID-19) oraz zatrudniających co najmniej 20 osób. Do 27 października muszą oni zawrzeć umowę o zarządzanie PPK a do 10 listopada – umowę o prowadzenie PPK.

Pamiętaj:

 • dla wszystkich, niezależnie od liczby osób zatrudnionych, wchodzi w życie od 01.01.2021 r.;
 • jeżeli pracownik chce przystąpić do takiego planu to wysokość składki podstawowej finansowanej przez: Pracodawcę wynosi 1,5% (dodatkowa do 2,5%) jest dodatkowym przychodem pracownika opodatkowanym podatkiem PIT, nie jest wliczana do wynagrodzenia, nie stanowi podstawy naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, Pracownika wynosi 2% (dodatkowa do 2%);
 • jeżeli pracownik nie chce przystąpić do takiego planu, może na początku lub w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.
 •  co 4 lata pracodawca będzie automatycznie zapisywał do PPK pracowników, którzy zrezygnowali. Oznacza to, że oświadczenia będzie trzeba składać regularnie.
 • dotyczy tylko osób, które mają status ZUS (nie dotyczy zleceń ze składką zdrowotną i studentów).

KROK 1. Dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze on umowę o zarządzanie PPK.

Powinien to zrobić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma – w porozumieniu z reprezentacją pracowników wyłonioną w tym celu. Jeśli porozumienie w sprawie wyboru instytucji nie będzie osiągnięte na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zatrudniający ma prawo podjąć decyzję samodzielnie. Dokonywać wyboru będzie można jedynie z listy instytucji umieszczonych w ewidencji PPK.

Podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej:  

 • 27.10.2020 r. – dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób (nowy termin);
 • 27.10.2020 r. – dla podmiotów zatrudniających powyżej 20 osób;     
 • 23.04.2021 r. – dla podmiotów zatrudniających mniej niż 20 osób.

KROK 2. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą pracowników, zatrudnione w danej firmie przez co najmniej 3 miesiące, przy czym do okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w danym zakładzie pracy.

Podmioty zatrudniające mają obowiązek podpisać umowę o prowadzenie PPK nie później niż do:     

 • 10.11.2020 r – dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób (nowy termin);
 • 10.11.2020 r. – dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;     
 • 10.05.2021 r. – dla podmiotów zatrudniających mniej niż 20 osób.

Nie będzie jednak konieczności zawierania pojedynczych umów dla każdego z pracowników – wystarczy lista osób objętych PPK jako załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych między 55 a 70 rokiem życia, wyłącznie na ich wniosek. Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się w imieniu i na rzecz osób, które ukończyły 70 rok życia.

W przypadku rezygnacji przez uczestnika z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK, ale o złożeniu deklaracji, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia, informuje wybraną instytucję finansową.

KROK 3. Dokonanie wpłat na rachunek uczestnika PPK w instytucji finansowej.

Wpłaty, dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane z jego środków na rachunek pracownika, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia i powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonał wpłat środków na konto pracownika w instytucji finansowej. Wpłaty, powinny być dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczona i pobrane (jeśli wpłata na konto pracownika w PPK zrealizowana zostanie do 15-go listopada 2020 r. za październik 2020 r., przychód powstanie w listopadzie 2020 r., nie w październiku 2020r, kiedy to kwota wpłaty została naliczona).

Jak wynika z przepisów art. 23 ust. 4 u.p.p.k., podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

UWAGA! Jeżeli w danym miesiącu płatnik nie ma możliwości pobrania podatku od przychodu ze stosunku pracy w postaci wpłat na PPK (gdy pracownik, któremu wpłata na PPK naliczona została w październiku, w listopadzie nie jest już pracownikiem i nie osiąga przychodu ze stosunku pracy), wartość tę należy wykazać w informacji PIT-11 za rok, w którym przychód powstał.

Wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem jest dokonać wpłaty na konto pracownika PPK w tym samym miesiącu, w którym została naliczona i pobrana, wtedy ryzyko błędnego przypisania przychodu do miesiąca jego powstania nie występuje.

UWAGA! Od obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidziane są wyjątki. PPK nie musi wprowadzać:

 • mikroprzedsiębiorca (firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK;
 • pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5% oraz udziałem pracowniczym min. 25%.

Pracodawca czasowo nie będzie musiał również dokonywać wpłat na PPK w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku niewypłacalności.

UWAGA! Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń;
 • Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Źródło: Dz.U. 2018 poz. 2215 USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

2 komentarze do “PPK -co pracodawca musi wiedzieć?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *