Przejdź do treści

Polski Ład 2.0 – kalkulator po zmianach

15 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), zwaną Polskim Ładem 2.0. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022, najważniejsze zmiany to:

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%

Nowa kwota zmniejszająca podatek będzie to 300 zł  (30 000 x 12% = 3 600 zł / 12 = 300,00 zł) podatnik, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, będzie mógł ją podzielić między kilku płatników, składając im oświadczenia

Likwidacja ulgi dla klasy średniej ma być korzystna podatkowo, ponieważ w zamian ustawodawca wprowadza obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy, ze zmiany stawki skorzystają na takich samych zasadach wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej.

UWAGA! W sytuacji, gdy podatek należny za 2022 rok wynikający ze złożonego zeznania rocznego na nowych zasadach będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Zwrot różnicy podatku będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika.

Koniec z porównywaniem zaliczki do roku poprzedniego, został zniesionyobowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i według zmian, jakie wniósł Polski Ład w styczniu 2022 r.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT np. jeśli pracownik przekaże pracodawcy błędne oświadczenie 

PIT-2 od 1 lipca 2022 r. wprowadzony zostanie jednolity wzór dla wszystkich oświadczeń do tej pory składanych odrębnie (w jednym oświadczeniu będzie można wskazać kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu, rozliczenia wspólne z małżonkiem).

UWAGA! Dotychczas złożone PIT-2 pozostaną w mocy

Od stycznia 2023 roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogli stosować kwotę wolna 

Możliwość́ ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Podatnicy, którzy na 2022 rok wybrali podatek liniowy będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową po zakończeniu roku. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Podatnik będzie mógł zmienić formę opodatkowania w PIT. Będzie to wybór w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r. To przepis epizodyczny, tylko dla tego roku. Warunkiem jest prowadzenie odpowiedniej księgowości w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r. Wybór formy opodatkowania ma się odbywać w następujący sposób

  • Przedsiębiorcy rozliczający się w formie podatku liniowego i zryczałtowanego podatku dochodowego możliwość zmiany formy opodatkowania będzie udostępniona dopiero po zakończeniu roku podatkowego 2022 r., czyli następczo w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w 2023 r.
  • Przedsiębiorcy na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. dotyczy to formy rozliczenia z fiskusem za drugą połowę 2022 roku (pierwotne założenie dotyczyło daty 20 sierpnia 2022 r., jednakże jest to dzień przypadający na dzień wolny od pracy – sobotę).

Odliczenie składki zdrowotnej Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności

  • podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym – będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.
  • podatnicy płacący ryczałt – będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.
  • podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Ulgi prorodzinne PIT dla osób samodzielnie wychowujących dziecko, decydując się na takie rozwiązanie pojawi się możliwość skorzystania z 1,5 kwoty wolnej, a w przypadku samodzielnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości.

Ulga na dziecko podwyższenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z kwoty 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.

Ujednolicenie terminu rozliczeń w PIT, dla wszystkich podatników PIT ma być to dzień 30 kwietnia.

Od 2023 roku będziemy mieli więcej czasu na złożenie następujących zeznań rocznych:
PIT-28 –ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wcześniej do 28 lutego)
PIT-16A –karta podatkowa (wcześniej do 31 stycznia)
PIT-19A –zryczałtowany podatek dochodowego od przychodów osób duchownych (wcześniej: do 31 stycznia)

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Do 22 sierpnia 2022 r. podatnicy mogą zrezygnować z opodatkowania przychodów z okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Konsekwencją złożenia takiego oświadczenia będzie opłacanie przez podatnika podatku dochodowego od dochodów osiągniętych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej 12%/32%.

Podatnicy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie po zakończeniu roku 2022 będą musieli złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Bez zmian pozostaje stawka podatku w drugim przedziale skali podatkowej, czyli 32%, wysokość dochodu, od którego rozpoczyna się drugi próg podatkowy (120 000 zł), a także kwota wolna od podatku (30 000 zł).

Przykład kalkulacji wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Poniżej wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika z kwotą 6 000 w wieku powyżej 26 lat, ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu bez PPK za lipiec 2022 roku uwzględniające proponowane zmiany i dla porównania za czerwiec 2022 roku przed zmianami Polskiego Ładu 2.0 (kalkulator do pobrania):

Polski Ład 2.0 ma poprawić te z rozwiązań wprowadzonych z początkiem 2022 r. Polskim Ładem, które niestety nie sprawdziły się w praktyce. Jak widać powyżej część pracowników skorzysta z nowych przepisów już przy lipcowym wynagrodzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *