Przejdź do treści

PFRON obowiązek pracodawcy

PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Ilość pracowników oraz poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na PFRON.

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat za każdy miesiąc, w którym zatrudnienie ogółem wynosi co najmniej 25 etatów, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy od 6% (albo 2% w przypadku, gdy jesteś publiczną lub niepubliczną szkołą, uczelnią przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym). 


UWAGA! aby uwzględniać pracownika niepełnosprawnego musisz posiadać w aktach ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z datą jego wpływu do Pracodawcy.

Ustalenie stanu zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Poziom zatrudnienia należy obliczyć każdorazowo po zakończeniu miesiąca. Liczbę etatów oblicza się stosując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu  (należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie podzielić uzyskany wynik przez liczbę dni w danym miesiącu). W obliczeniu stanu zatrudnienia uwzględnia się również dni wolne od pracy, dla których przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego – jeżeli miesiąc rozpoczyna się takim dniem. Należy pamiętać, że stany te muszą być rzeczywiste. Dlatego, gdy zatrudnienie pracownika ustaje w piątek (np. rozwiązuje umowę o pracę), to nie należy go uwzględniać w stanach zatrudnienia w sobotę i niedzielę.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób: pracujących na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywających na urlopach rodzicielskich, przebywających na urlopach wychowawczych, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego oraz osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym.

Wyliczanie wysokości wpłaty na PFRON

Wysokość kwoty do zapłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (albo 2%), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wyliczając wpłatę należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).

Przykład 1. Pracodawca zatrudnia 40 pracowników, w tym 3 osoby niepełnosprawne 

Przykład 2. Pracodawca zatrudnia 40 pracowników, w tym 2 osoby niepełnosprawne

                             SCHEMAT LICZENIA% zatrudnienia osób niepełnosprawnych PFRON
 40,65%
krok 1Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale 5 504,52
krok 2Liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat 40,00
krok 3Liczba pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat5,00%2,00
 Wysokość wpłaty przekazywanej na PFRON6,00%895,03

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do 20 stycznia za rok poprzedni.

Konieczność rejestracji pracodawcy w PFRON

Jeżeli pracodawca osiągnął zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty musi dokonać rejestracji w PFRON – niezależnie czy jest zobowiązany, czy zwolniony z wpłat na PFRON.

Aby dokonać rejestracji i otrzymać tzw. numer w rejestrze PFRON, pracodawca musi złożyć odpowiedni dokument zgłoszeniowy, czyli:

  • deklarację ewidencyjną DEK-Z, jeśli jest zobowiązany do wpłat na PFRON lub
  • informację ewidencyjną INF-Z jeśli jest zwolniony z wpłat na PFRON 

Dokumenty te można złożyć elektronicznie korzystając z Systemu e-PFRON2:

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *